css templates

         
           DOTACJE

Od maja 2019 roku niepubliczny żłobek „Zielona Wyspa II” otrzymuje dotację z Urzędu Miasta Krakowa.

„W roku 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielana przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodne z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszenia wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka ( tzw. czesne) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji dofinansowania w wysokości 2,40 za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, tel. 12 616 92 84, e mail: bz.umk@um.krakow.pl”

Miesięczna kwota dofinansowania z Urzędu Miasta Krakowa wynosi około 350 zł. Dotacja ta obejmuje wszystkie miesiące w roku 2021.

Mobirise
Adres

ul. Balicka 14 A
30-149 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
513 779 886 

e-mail: 
bronowice@zielonawyspa.
                                               edu.pl

Mobirise