site maker

         
           DOTACJE

Od maja 2019 roku niepubliczny żłobek „Zielona Wyspa II” otrzymuje dotację z Urzędu Miasta Krakowa.

„W roku 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielana przez Gminę Miejską Kraków wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodne z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszenia wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka ( tzw. czesne) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 3,50 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji dofinansowania w wysokości 6,00 za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 92 27, pokój nr 18, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl”

Miesięczna kwota dofinansowania z Urzędu Miasta Krakowa wynosi około 750 zł. Dotacja ta obejmuje wszystkie miesiące w roku 2023.

Mobirise
Adres

ul. Balicka 14 A
30-149 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
513 779 886 

e-mail: 
bronowice@zielonawyspa.
                                               edu.pl

Mobirise