Dotacje

Od lutego 2021 niepubliczny żłobek „Zielona Wyspa III” otrzymuje dotację z Urzędu Miasta Krakowa.

„W roku 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielana przez Gminę Miejską Kraków wynosi 3,50  zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodne z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszenia wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka ( tzw. czesne) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 3,50 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji dofinansowania w wysokości 6,00 za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 92 27, pokój nr 18, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl”

Miesięczna kwota dofinansowania z Urzędu Miasta Krakowa wynosi około 750 zł. Dotacja ta obejmuje wszystkie miesiące w roku 2023.

 

Niepubliczny żłobek „Zielona Wyspa” w 2021 r. przystąpił również do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021. Kwota przyznanego dofinansowania w 2021 roku na 1 dziecko miesięcznie wynosiła 80 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów.


Celem dotacji "MALUCH+ 2021" jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, prowadzonych przez podmioty niegminne. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Udział środków budżetu państwa w dofinansowaniu zadania wynosi nie więcej niż 80% miesięcznych opłat za pobyt ponoszonych przez rodziców. Wysokość dotacji należnej za 1 dziecko, wynosi maksymalnie 80 zł miesięcznie. Wysokość dotacji należnej za 1 dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki, wynosi 500 zł miesięcznie. Przyznane miesięczne dofinansowanie na pomniejszenie opłat rodziców nie może być wyższe od ponoszonej opłaty po uwzględnieniu ulg.
Całkowita wartość zadania oraz wartość otrzymanego dofinansowania - 57600 zł (2021 r.).

Mobirise
Adres

ul. Mazowiecka 60 
30 - 019 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
519  602 823 

e-mail: mazowiecka@zielonawyspa.
                                                          edu.pl

Mobirise

AI Website Builder