free web design templates

Zapytania ofertowe

1.ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI KATERINGOWEJ DLA DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM

 

Jolanta Muszyńska Kraków, 6 kwiecień 2018r.

Ul. Dr. Judyma 16

30-436 Kraków

NIP: 667-137-90-30

Tel. 505 160 113

jmuszynska@vp.pl

W związku realizacją projektu PIERWSZE KROKI – Wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – wracających lub dopiero wchodzących na rynek pracy poprzez utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku sprawującym wielogodzinną, kompleksową opiekę nad dzieckiem w Krakowie, o numerze RPMP.08.05.00-12-0048/17

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 55523000-2 (usługi dostarczania posiłków)

1.Nazwa i adres zmawiającego:

Jolanta Muszyńska

ul. Dr. Judyma 16

30-436 Kraków

NIP: 667-137-90-30

Tel. 505 160 113

jmuszynska@vp.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego.

3. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 1 maj 2018r.

4. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2019r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

a. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

b. Wykonawcy proszenie są o wycenię realizacji projektu. Ogólny zakres zamówienia: dostarczanie 45 posiłków dziennie we wszystkie dni robocze dla dzieci do lat 3, w które jest otwarty żłobek. Dzienne wyżywienie składa się z: I śniadania, II śniadania, obiadu (zupa, II danie, kompot), podwieczorku.

c. Ceny powinny być podane w wartości brutto. Ponad to oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez oferenta.

6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

a. Jolanta Muszyńska – właściciel, tel. 505 160 113, jmuszynska@vp.pl.

7. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Zamawiającego: ul. Dr. Judyma 16, 30-436 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018r. do godziny 15.00.

8. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 10 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 21 kwietnia br. w siedzibie zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

10. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczania – zostanie wybrana najkorzystniejsza ekonomicznie oferta wykonawcy. Dodatkowym atutem będzie działalność obejmująca społeczną i zawodową integracje osób będących członkami poniższych grup społecznie marginalizowanych: osoby bezrobotne do 30 roku życia i/lub po 50 roku życia, osoby bezdomne.

11. Pozostałe informacje:

12. Poprzez złożenie oferty Oferent wyrażą zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-Zmiany warunków udzielenia zamówienia

-Unieważnienia postępowania

-Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny

-Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający informuję, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

Jolanta Muszyńska Kraków, 23 marzec 2018r.

Ul. Dr. Judyma 16

30-436 Kraków

NIP: 667-137-90-30

Tel. 505 160 113

jmuszynska@vp.pl

 

    

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC DOSTOSOWAWCZYCH I REMONTOWYCH W LOKALU PRZEZNACZONYM NA ŻŁOBEK

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 45400000-1 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych), w tym 45431000-7 (kładzenie płytek) , 45432000-4 (kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian).

1.Nazwa i adres zmawiającego:

Jolanta Muszyńska

ul. Dr. Judyma 16

30-436 Kraków

NIP: 667-137-90-30

Tel. 505 160 113

jmuszynska@vp.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego.

3. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 28 marzec 2018r.

4. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 15 kwietnia 2018r.

5. Lokal dostępny do obejrzenia i rozpoznania zakresu prac: 24 marca 2018r. w godzinach 10.00 – 14.00.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

a. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

b. Wykonawcy proszenie są o wycenię realizacji projektu. Ogólny zakres prac: odświeżenie, wyłożenie flizami łazienek, kuchni, innych pomieszczeń, gruntowanie, malowanie, uzupełnienie lamp, położenie wykładzin, inne prace stwierdzone po oględzinach.

c. Ceny powinny być podane w wartości brutto. Ponad to oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, maksymalny czas realizacji, powinna posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez oferenta.

7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

a. Jolanta Muszyńska – właściciel, tel. 505 160 113, jmuszynska@vp.pl.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Zamawiającego: ul. Dr. Judyma 16, 30-436 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2018r. do godziny 15.00.

9. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 5 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 27 marca br. w siedzibie zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

11. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczania – zostanie wybrana najkorzystniejsza ekonomicznie oferta wykonawcy, który dotrzyma terminów realizacji wskazanych w zapytaniu ofertowym.

12. Jolanta Muszyńska Kraków, 23 marzec 2018r.

13. Ul. Dr. Judyma 16

14. 30-436 Kraków

15. NIP: 667-137-90-30

16. Tel. 505 160 113

17. jmuszynska@vp.pl

18. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC DOSTOSOWAWCZYCH I REMONTOWYCH W LOKALU PRZEZNACZONYM NA ŻŁOBEK

19. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 45400000-1 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych), w tym 45431000-7 (kładzenie płytek) , 45432000-4 (kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian).

20. Nazwa i adres zmawiającego:

21. Jolanta Muszyńska

22. ul. Dr. Judyma 16

23. 30-436 Kraków

24. NIP: 667-137-90-30

25. Tel. 505 160 113

26. jmuszynska@vp.pl

27. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego.

28. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 28 marzec 2018r.

29. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 15 kwietnia 2018r.

30. Lokal dostępny do obejrzenia i rozpoznania zakresu prac: 24 marca 2018r. w godzinach 10.00 – 14.00.

31. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

32. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

a. Wykonawcy proszenie są o wycenię realizacji projektu. Ogólny zakres prac: odświeżenie, wyłożenie flizami łazienek, kuchni, innych pomieszczeń, gruntowanie, malowanie, uzupełnienie lamp, położenie wykładzin, inne prace stwierdzone po oględzinach.

b. Ceny powinny być podane w wartości brutto. Ponad to oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, maksymalny czas realizacji, powinna posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez oferenta.

33. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

a. Jolanta Muszyńska – właściciel, tel. 505 160 113, jmuszynska@vp.pl.

34. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Zamawiającego: ul. Dr. Judyma 16, 30-436 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2018r. do godziny 15.00.

35. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 5 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

36. Pozostałe informacje:

Poprzez złożenie oferty Oferent wyrażą zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

• Zmiany warunków udzielenia zamówienia

• Unieważnienia postępowania

• Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny

• Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający informuję, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Z poważaniem

Jolanta MuszyńskaWzór odpowiedzi …………………………………………..

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23 MARCA 2018R. W SPRAWIE DOSTOSOWANIA I REMONTY LOKALU PRZEZNACZONEGO NA ŻŁOBEK.

1. Oferent

2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczam, że jestem gotowy wykonać przedmiot zmówienia w terminie do ………………………..Oświadczam, że jestem gotowy wykonać przedmiot zmówienia na następujących warunkach finansowych: …………………………..

 


Mobirise
Adres

ul. Mazowiecka 60
30- 019 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
519 602 823

e-mail: mazowiecka@zielonawyspa. edu.pl

Mobirise