O nas

 

log

 

 

Szanowni Rodzice,

Żłobek Zielona Wyspa serdecznie wita wszystkich Rodziców, którzy szukają profesjonalnej opieki dla swoich pociech. Jesteśmy niepubliczną placówką świadczącą wysokiej klasy opiekę nad dziećmi w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. Od września 2008 roku do czerwca 2016 roku prowadziliśmy niepubliczne Przedszkole Kropelka na Ruczaju a także z powodzeniem prowadzimy od sierpnia 2015 niepubliczne Przedszkole i Żłobek Zielona Wyspa. Wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi stało się skarbnicą wiedzy na temat wychowania, nauczania i opieki nad dziećmi. Nowopowstały oddział żłobka Zielona Wyspa – żłobek Zielona Wyspa II mieści się w budynku przy ul. Balickiej 14 A (dzielnica VI Bronowice) nieopodal zielonych terenów rekreacyjnych. W pobliżu naszego żłobka znajdują się przedszkola samorządowe oraz szkoła podstawowa nr 153, co jest bez wątpienia atutem dla rodziców Obiekt spełnia wszelkie wymogi sanitarne i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Głęboko wierzymy, że spełnimy zarówno Państwa oczekiwania, jak również sprostamy wymaganiom tych najmłodszych.

Żłobek Zielona Wyspa II powstał dzięki współudziale funduszy europejskich i został wpisany do rejestru żłobków niepublicznych miasta Krakowa, a wpis ten uprawnia nas do uzyskiwania dofinansowania na pobyt oraz wyżywienie maluchów w naszym żłobku.

Nasz żłobek przystąpił do projektu PIERWSZE KROKI – Wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – wracających lub dopiero wchodzących na rynek pracy poprzez utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku sprawującym wielogodzinną, kompleksową opiekę nad dzieckiem w Krakowie.

Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej w Krakowie. Planowane jest utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, z których będzie mogło skorzystać 45 uczestników projektu. 1 dziecko będzie mogło być objęte programem nie dłużej niż przez 12 miesięcy. W celu zapewnienia prawidłowej opieki i warunków do rozwoju psychofizycznego dzieci w ramach projektu wynajęte zostały pomieszczenia przeznaczone na działalność żłobka i przeprowadzony został ich remont, zakupione zostały meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i wyposażenie kuchni, zatrudnionych zostało 9 opiekunek.

Planowane efekty projektu obejmują umożliwienie osobom pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3 powrotu/wejścia na rynek pracy. Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne, bierne zawodowo, pozostające bez pracy, które nie mogą powrócić/wejść na rynek pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3.

Warunki uczestnictwa w projekcie, jakie muszą zostać spełnione w dniu przystąpienia do projektu:

(poniższe warunki uczestnictwa obowiązują od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019. Natomiast od 1 maja 2019 obowiązują nowe zasady przyjmowania dzieci do żłobka – zapisy według kolejności zgłoszeń w miarę wolnych miejsc)

1. Status rodzica/opiekuna prawnego na rynku pracy jest jednym z poniższych:

 • osoba pracująca, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek.
 • osoba bierna zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;
 • osoba bierna zawodowo;
 • bezrobotny/a;

2. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem wyraża chęć powrotu lub wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z opieką.

3. Do żłobka mogą być przyjęte dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, w wyjątkowych przypadkach do 4 lat.

4. Do żłobka mogą być przyjęte dzieci mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 25-28) na terenie województwa małopolskiego.

5. Najwcześniejszym z możliwych dni rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień rozpoczęcia bieżącej opieki nad dziećmi tj. 1 maja 2018r.

 

Jak pracujemy

Podstawą naszej filozofii jest założenie, że każde dziecko jest indywidualnością, do której my jako wychowawcy musimy dostosować zarówno sposób pracy, jak i samych siebie tak, aby mogło się ono rozwijać w jak najlepszym kierunku.

Zgodnie z założeniami inteligencji wielorakiej H. Gardnera człowiek posiada osiem typów inteligencji. W swojej pracy dążymy do tego, aby dziecko rozwijało się w sposób harmonijny. Układając harmonogram dnia, proponujemy takie gry i zabawy, aby pomóc dziecku na zrównoważony rozwój we wszystkich sferach, nie zaniedbując przy tym jego naturalnych predyspozycji oraz zainteresowań, które z nami jest w stanie pogłębić.

 

Praktykowane przez nas kierunki pracy z dziećmi:

 • Motoryka – to sprawność ruchowa dziecka, ale również umiejętność manipulowania przedmiotami. Kładziemy duży nacisk na zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i w budynku, bo sprawne ciało to podstawa do rozwoju innych kompetencji u dziecka. Ale rozwijamy również sprawność ręki poprzez rysowanie, układanie, ugniatanie, itp.
 • Wrażliwość na otaczający nas świat – to naturalne zainteresowanie dzieci światem roślin i zwierząt, życie zgodnie z naturalnym rytmem biologicznym. Chodzimy na spacery, podczas których obserwujemy zmieniającą się przyrodę, przyglądamy się mrówce dźwigającej igłę sosny i zastanawiamy się skąd ma tyle siły. Robimy proste doświadczenia podczas których próbujemy zrozumieć różne zjawiska przyrody, np. dlaczego śnieg się topi.
 • Wrażliwość muzyczna – to słuchanie muzyki, rozpoznawanie rytmu, śpiewanie piosenek, rozpoznawanie emocji niesionych przez dźwięki, wyrażanie muzyki poprzez taniec, rysunek, itp. Nasze dzieci biorą udział w zajęciach rytmicznych, śpiewają piosenki, słuchają muzyki, tańczą.
 • Matematyka i logika – to dokładność, systematyczność, rytm dnia, uporządkowane otoczenie. W rozwijaniu tej sfery pomogą nam zabawy mające na celu uczenie orientacji w przestrzeni, w schemacie własnego ciała, porównywanie kształtów, przedmiotów, układanki geometryczne, itp.
 • Umiejętności językowe – rozwój tej sfery wspomaga czytanie bajek, wzbogacanie słownictwa, stwarzanie okazji do swobodnych wypowiedzi, uważne słuchanie dziecka.
 • Sfera wizualno-przestrzenna – to wyobraźnia, umiejętność tworzenia wizji, obrazów, orientacja w przestrzeni. Tutaj znakomicie sprawdzają się wszelkiego rodzaju zadania plastyczne i konstrukcyjne, zabawy mające na celu orientację w przestrzeni.
 • Kompetencje społeczne – to umiejętność funkcjonowania w grupie, przestrzegania zasad w niej panujących, ale również nawiązywanie przyjaźni, umiejętność wspólnej zabawy. Opiekunka sukcesywnie i miarowo uczy dzieci wspólnego życia, poszanowania dla siebie i innych, respektowania praw kolegów i koleżanek.
 • Sfera emocjonalna – to trudna nauka rozpoznawania i radzenia sobie z własnymi emocjami. Uczymy się rozpoznawać emocje swoje i innych, próbujemy radzić sobie z negatywnymi uczuciami takimi jak gniew, smutek, złość. Sięgamy do bajek by zobaczyć jak radzą sobie ich bohaterowie w trudnych sytuacjach i staramy się radzić z własnymi.

 

Przedstawiona przez nas lista zajęć dydaktycznych, metod pedagogicznych oraz zabaw to nie wszystko, co możemy zaproponować zarówno Wam Drodzy Rodzice, jak i Waszym pociechom. Kreatywność naszej załogi w połączeniu z wyobraźnią dzieci jest nieogranic

loga unijne