css templates

Fundusze unijne

Żłobek Zielona Wyspa II powstał dzięki współudziale funduszy europejskich i został wpisany do rejestru żłobków niepublicznych miasta Krakowa, a wpis ten uprawnia nas do uzyskiwania dofinansowania na pobyt oraz wyżywienie maluchów w naszym żłobku.

Nasz żłobek przystąpił do projektu PIERWSZE KROKI – Wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – wracających lub dopiero wchodzących na rynek pracy poprzez utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku sprawującym wielogodzinną, kompleksową opiekę nad dzieckiem w Krakowie. 

Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej w Krakowie. Planowane jest utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, z których będzie mogło skorzystać 45 uczestników projektu. 1 dziecko będzie mogło być objęte programem nie dłużej niż przez 12 miesięcy. W celu zapewnienia prawidłowej opieki i warunków do rozwoju psychofizycznego dzieci w ramach projektu wynajęte zostały pomieszczenia przeznaczone na działalność żłobka i przeprowadzony został ich remont, zakupione zostały meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i wyposażenie kuchni, zatrudnionych zostało 9 opiekunek.

Planowane efekty projektu obejmują umożliwienie osobom pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3 powrotu/wejścia na rynek pracy. Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne, bierne zawodowo, pozostające bez pracy, które nie mogą powrócić/wejść na rynek pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3. 

  

Warunki uczestnictwa w projekcie, jakie muszą zostać spełnione w dniu przystąpienia do projektu:

(poniższe warunki uczestnictwa obowiązują od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019. Natomiast od 1 maja 2019 obowiązują nowe zasady przyjmowania dzieci do żłobka – zapisy według kolejności zgłoszeń w miarę wolnych miejsc) 

1. Status rodzica/opiekuna prawnego na rynku pracy jest jednym z poniższych: 

    osoba pracująca, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek. 

    osoba bierna zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;

    osoba bierna zawodowo;

    bezrobotny/a;

2. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem wyraża chęć powrotu lub wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z opieką. 

3. Do żłobka mogą być przyjęte dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, w wyjątkowych przypadkach do 4 lat. 

4. Do żłobka mogą być przyjęte dzieci mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 25-28) na terenie województwa małopolskiego. 

5. Najwcześniejszym z możliwych dni rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień rozpoczęcia bieżącej opieki nad dziećmi tj. 1 maja 2018r. 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 899 975,00 ZŁ. 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 764 978,75 ZŁ.

Mobirise
Adres

ul. Balicka 14A
30- 149 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
513 779 886

e-mail: bronowicezielonawyspa.edu.pl

Mobirise